Προτείνουμε άμεσες και ολοκληρωμένες λύσεις

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και να προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι:

Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης και Στρατηγικής

 • Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
 • Έργα πρώτης μετάβασης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
 • Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, κοστολόγηση και λογιστική διοίκησης
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση ειδικών οργανωτικών, λογιστικών και διαχειριστικών θεμάτων.
 • Σύνταξη ή υποστήριξη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
 • Εκτιμήσεις εσωτερικής αξίας οικονομικών μονάδων
 • Εκτίμηση της σχέσης ανταλλαγής μετόχων σε περιπτώσεις συγχώνευσης εταιρειών.
 • Συγχωνεύσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Διάσπαση Εταιρειών
 • Αποσχίσεις Κλάδων Επιχειρήσεων
 • Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης – Business Plans
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας
 • Κατάρτισης προϋπολογισμών και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
 • Μελέτη, οργάνωση, πρώτη λειτουργία λογιστηρίων
 • Σεμινάρια Εκπαίδευσης (Δ.Π.Χ.Α., Ε.Λ.Π.)

Εταιρική Χρηματοδότηση (Corporate Finance)

 • Due diligences
 • Εκτιμήσεις/ Αποτιμήσεις
 • Υποστήριξη στην Εξαγορά και Πώληση
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Αναδόμηση και Αναδιοργάνωση Εταιρειών

 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Σχεδιασμός και Υποστήριξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Προϋπολογισμού (Budgeting) και Απολογισμού
 • Πραγματογνωμοσύνες