Εξειδικευμένες συμβουλές φορολογικού σχεδιασμού

Βασιζόμενοι στα έμπειρα στελέχη μας παρέχουμε εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες αυτές είναι:

  • Προετοιμασία για διενέργεια φορολογικών ελέγχων, που αποσκοπούν στον προσδιορισμό τυχόν φορολογικών θεμάτων και υποβολή προτάσεων, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • Φορολογική υποστήριξη σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων
  • Ενδικοφανής Προσφυγή
  • Φορολογικές Υπηρεσίες για Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
  • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.
  • Έλεγχος δηλώσεων: Φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
  • Συμβουλές επί θεμάτων συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας του εισοδήματος.