Σύνταξη του φακέλου τεκμηρίωσης

Τα στελέχη της εταιρείας μας διαθέτουν την εμπειρία που απαιτείται για την ομαλή, έγκαιρη και ορθή προετοιμασία και επικαιροποίηση των φακέλων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών. Αναλαμβάνει τη σύνταξη του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλκών Συναλλαγών και την επισκόπηση του προς υποβολή Συνοπτικού Πίνακα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω υπηρεσίες είναι:

  • Παροχή συμβουλών σε επαγγελματίες/ λογιστές που επιθυμούν να συντάξουν μόνοι τους το φάκελο τεκμηρίωσης.
  • Έλεγχος του φακέλου τεκμηρίωσης. Αναλυτικότερα, εξετάζουμε αν οι ενότητες που έχουν συμπεριληφθεί συνάδουν με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά Νομοθεσία, προτείνουμε την καταλληλότερη μέθοδο τεκμηρίωσης βάσει των πραγματικών γεγονότων, δίνουμε κατευθύνσεις για τη σωστή εφαρμογή της και εξετάζουμε την ποιότητα των συγκριτικών στοιχείων. Σε περιπτώσεις παρέκκλισης από την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων μπορούμε να προτείνουμε λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος στο μέλλον.

Ολοκληρωμένη πρόταση ενδοεταιρικής τιμολόγησης