Η εταιρεία AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, με δτ “JPA AUDIT GREECE”, είναι εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, μέλος του Σώματος Ελλήνων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και εκπροσωπεί αποκλειστικά το διεθνές δίκτυο της JPA INTERNATIONAL”, όντας ανεξάρτητο μέλος.

Η JPA INTENATIONAL είναι ένα διεθνές δίκτυο ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, που κατέχει μια θέση, μεταξύ των 20 πρώτων δικτύων της παγκόσμιας κατάταξης. Διαθέτει πάνω από 4.500 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 70 χώρες παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς πελάτες. Διαθέτει στελέχη με  ικανότητες στα διεθνή και τοπικά φορολογικά θέματα, στον έλεγχο των επιχειρήσεων, στη λογιστική και την παροχή νομικών συμβουλών.

Η JPA INTENATIONAL παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 50.000 πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αεροδιαστημική, τράπεζα, χρηματοδότηση, γεωργία, κατασκευές και κτίρια, χημική βιομηχανία, επικοινωνία, υγεία, ασφάλιση, ακίνητα, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δημόσιες υπηρεσίες, βιομηχανία, μεταφορές, τουρισμός κλπ.

Η επιτυχία της JPA INTENATIONAL είναι ο συνδυασμός των εξατομικευμένων συμβουλών σε τοπικό επίπεδο με την εμπειρία ενός διεθνούς και διεπιστημονικού δικτύου επαγγελματιών. Κάθε εταιρεία – μέλος της JPA INTENATIONAL διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και έχει στη διάθεσή της την τεχνογνωσία όλων των επαγγελματιών της JPA INTENATIONAL σε όλο τον κόσμο. Αυτή η πολυποίκιλη  εμπειρία και γνώση παρέχει στους πελάτες αποτελεσματική στήριξη, ιδίως στις διεθνείς συναλλαγές και επενδύσεις.

Οι υπηρεσίες της JPA INTENATIONAL απευθύνονται σε επιχειρήσεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο και εξασφαλίζει στους πελάτες που απευθύνονται στο δίκτυο την ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ελεγκτικά, φορολογικά, συμβουλευτικά και νομικά θέματα.

Είναι μέλος της IFAC.